ITALIAN RESTAURANT

Location: Uzhhorod
Year: 2022
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Valeria Savina
Igor Monastirsky

IN PROGRESS