M_9 HOUSE

Location: Uzhhorod
Year: 2023
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Valeria Savina
Andrij Opalenik

Privat house