8_B 2

Location: Uzhhorod
Year: 2023
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Valeria Savina