B_8_office

Location: Uzhgorod
Year: 2018
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Mychailo Dryk
FOTO: Viktor Dyomin