CONCEPT_D_01 BY MOK

Location: Uzhhorod
Year: 2018
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Valeria Savina

Concept