8 a

Location: Uzhgorod
Year: 2019
Architects:
Valeria Savina
Andrij Opalenik
Volodymyr Pavlyshyn
fotographer: Viktor Dyomin