FED_23

Location: Uzhhorod
Year: 2019
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Lera Savina

public building