Pilates Studio

Location: Prague
Year: 2022
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Valeria Savina