M_CUBE INTERIOR

Location: MUKACHEVO
Year: 2020
Architects:
Valeria Savina
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik

in progress