chill out

Location: Uzhhorod
Year: 2020
Architects:
Vladymyr Pavlyshyn
Igor Monastyrsky
ValeriiWell
Oleg Putrashik
Andriy Stegura
Bogart
fotographer: Robert Petrichka

NEW! chill out in Kontrabass club