K_HOUSE

Location: Kyiv
Year: 2022
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Valeria Savina

privat house