TOKAR_HOME

Location: Uzhgorod
Year: 2021
Architects:
Valeria Savina
Volodymyr Pavlyshy

Interior of private house