S_PAVILION

Location: Uzhhgorod
Year: 2022
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Valeria Savina
Vasyl Rizak

S_PAVILION