RISHKO__BOSCH

Location: Tyachiv
Year: 2023
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Valeria Savina

IN PROGRESS