R.4

Location: uzhhorod
Year: 2020
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Valeria Savina

IN PROGRESS