MEDIUM CAFE

Location: Tyachiv
Year: 2023
Architects:
Valeria Savina
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik

MEDIUM the new cafe & bar in Tyachiv