B_HOUSE INTERIOR

Location: Uzhhorod
Year: 2023
Architects:
Valeria Savina
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik

Next Projects