G_APT

Location: Uzhhorod
Year: 2020
Architects:
Valeria Savina
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik