FOLKS GARDEN_HOTEL

Location: Uzhhorod
Year: 2022
Architects:
Valeria Savina
Volodymyr Pavlyshyn
Igor Monastirsky
mokform architects

Folks garden hotel with 8 rooms is located in Uzhhorod.