B HOUSE

Location: Uzhhodod
Year: 2022
Architects:
Volodymyr Pavlyshyn
Andrij Opalenik
Valeria Savina

IN PROGRESS